جوهر

وضعیت اضافه کاری معلمان

اضافه کاری معلمان در سال 1400 - 1399

نحوه پرداخت حقوق و محاسبه اضافه کاری معلمان در سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹

نحوه پرداخت حقوق و محاسبه اضافه کاری معلمان در سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹ مشخص شد: الهیار ترکمن : هیچ…